Larrinaga Jauregia Ostalaritzako ekipamen- du-jarduteko eremu integratuari dagokion Urbanizazio Proiektuaren hasierako onarpena

 Mundakako Udala - I. SURF ONLINE LEHIAKETA
Mundakako Udala

AIE_HT06 (Larrinaga JAuregia) Ostalaritzako ekipamen-
du-jarduteko eremu integratuari dagokion Urbanizazio
Proiektuaren hasierako onarpena.


Martxoaren 6ko 89/2017 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuaren
bidez Ion Patxi Urrutikoetxea García jaun Arkitektoak egindako eta
Urbila Innovación, S.L.U.-ak aurkeztutako AIE_HT06 (Larrinaga Jau-
regia) Ostalaritzako ekipamendu-jarduteko eremu integratuari
dagokion Urbanizazio Proiektuari hasierako onarpena eman zaio.
Ekainaren 30eko Lurzorua eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Lege-
aren 196.2 artikuluak dioena kontuan harturik, hasieraz onartuta-
ko Urbanizazio Proiektua hogei eguneko epean herritarren esku egon-
go da, aztertua izan ahal izateko, eta dagozkion alegazioak
aurkeztu ahal izateko.

Mundakan, 2017ko martxoaren 8an.—Alkatea, Aitor Egurro-
la Mendiolea
(II-1096)


Ayuntamiento de Mundaka

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización para la
Actuación Integrada Equipamental de Hostelería 06
ARI_HT (Palacio Larrinaga).


Mediante Decreto de Alcaldía número 89/2017, de 6 de mar-
zo, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización pre-
sentado por Urbila Innovación, S.L.U. para la Actuación Integrada
Equipamental de Hostelería 06 AIE_HT06 (Palacio Larrinaga), redac-
tado por el arquitecto don Ion Patxi Urrutikoetxea García.
Conforme dispone el artículo 196.2 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, del suelo y urbanismo, se somete el Proyecto de Urbani-
zación aprobado inicialmente a información pública durante vein-
te días, para que pueda ser examinado y puedan ser presentadas
las alegaciones procedentes.

En Mundaka, a 8 de marzo de 2017.—El Alcalde, Aitor Egu-
rrola Mendiolea

 BOB núm. 52. Miércoles, 15 de marzo de 2017

Comentarios