¿PARA CUANDO LA DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL DE LA COLONIA MARITIMA DE ABINAGA?


la altura de las más avanzadas experiencias europeas. 

Sukarrietako Udalak Sukarrietako koloniak Interes Kulturaleko Ondarea izendatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen eskaeragaz bat egiten dau. 

SUKARRIETAKO UDALA2013/05/29 

Sukarrietako Udalak herriko ondare historiko-kulturala defendatu eta babesteko pausu barri bat eman dau, herrian azpiegitura eta zerbitzu sozio-kulturalak bermatzeko konpromisoa mantenduz. Zentzu honetan, Sukarrietako Koloniak Interes Kulturaleko Ondarea izendatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako eskaeragaz bat egiten dau.

Pasa dan otsailan Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako aldeko sententziaren ondoren, Sukarrietako Udalak Sukarrietako Ama Begoña Umeen Koloniei buruz aurkeztu zuen errekurtsoan, bertan Kolonia guztia monumentu bilduma izendapena jasotzeari uki eginez, prozeduraren iraungitzeagatik eta Bastida arkitektoaren eraikinaren garrantzi faltagatik, Sukarrietako Udalak herriko baloreak defendatzeko pausu barri bat eman dau.

Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginez eta Euskal Ondare Kulturalaren Legediaren 2.c artikulua jarraituz, Koloniak Kultur Gunea deklaratzeko eskaera luzatu deutso Eusko Jaurlaritzari. Kultur Gunearen izendapena honako hau suposatzen dau, " Euskal Herriaren bizimodu eta kultur adierazpenekaz lotutako lekuak, aktibitateak, sormenak, sinesmenak, tradizioak edota iraganeko gertaerak".
Izendapen honek Sukarrietako Koloniak bere neurrian eta dimentsioan arkitektonikoki baloratzea suposatuko dau, zorroztasun teknikoagaz, honek hauen babesa ez duelarik mantentzeari baldintzatuko eta aldi berean Koloniak iraganean izan dabeen papera goraipatuz.

Zentzu honetan, babestu beharreko eremuaren mugak murriztea eskatzen da, atzealdeko partzela kanpoan utziz, Busturiako udalerriaren barnekoa, eta lorategien hegoaldea kanpoan utziz, Sukarrietako udalerriaren barne. Hau guztia kontutan hartuta, izendapena Monumentu Bilduma bezala ez egitea eskatzen da, monumentu bezala baizik (guardaren etxea barne), zama kultural barik gainontzeko edifikazioa utziz.

Aurkeztutako dokumentuan Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren barruan dauden ondare elementuen egoera aztertzen da. Alegazioetan aurkeztu dan bezala, Busturialdea-Urdaibaiko eskualdualdean, Biosfera Erreserba, ondare elementu garrantzitsuenak edo ez daude moldatuta Ondare Kulturalaren Legedian edota ebatzi barik daude. Honen kasu Bermeoko Gaztelugatxeko Donieneren Baseliza, Foruko Erromatar herrixka, Gernika-Lumoko Santa Maria Eleiza edota Busturiako Gune Kulturala (Madariaga Dorrea, Erloju Dorrea, Kanteurene Baserria eta beste elementuak), beste askoren artean. Zentzu honetan, dokumentuak agerian jartzen dau hau horrela izan bada be eta Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailak duen lan zama handia bada be (zarratu gabeko , deklaratu gabeko edota moldatu gabeko espediente ugari daude, 1980 hasitako Abadiñoko Hilerria, kasuan kasu), Sukarrietako Koloniak lehentasuna dutela interes handiagoko beste elementu batzuekaz konparatuz.

Sukarrietako Udalak herriko etorkizuneko garapena bahituta ez geratzeagaz arduratuta dago Umeen Kolonien benetako balioaren jakitun, herriko elementu dinamizatzaile soziala, kulturala eta pedagokikoa izanda. Eskaera honegaz interes orokorra nagusitu behar dela azpimarratu nahi dau, Urdaibaiko Erreserba Biosferan kokatuta egotean indartuta.

Herriko interes handiko elementuak eta ondare historiko-kulturala babesteagaz konprometitua, Sukarrietako Udalak legalitatea defenditzearen, gune hauen kontserbazioa bermatzearen eta herriko azpiegitura sozio-kulturalak hobetzearen alde egiten dau. 
Niños en las colonias escolares de Sukarrieta; inicios del s. XX

El Ayuntamiento de Sukarrieta se suma a la solicitud de la Diputación Foral de Bizkaia para declarar Bien de Interés Cultural las Colonias de Sukarrieta. 

AYUNTAMIENTO DE SUKARRIETA  29/05/2013  

El Ayuntamiento de Sukarrieta da un nuevo paso para defender y salvaguardar el patrimonio histórico-cultural del municipio, al tiempo que mantiene su compromiso por garantizar infraestructuras y servicios socio-culturales. En este sentido, se suma a la solicitud presentada por la Diputación Foral de Bizkaia, para declarar las Colonias de Sukarrieta Bien de Interés Cultural.

Tras la sentencia favorable emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco ante el recurso que presentó el Ayuntamiento de Sukarrieta sobre la Colonia Infantil Nuestra Señora de Begoña de Sukarrieta, en la que se denegaba la declaración de Conjunto Monumental a todo el área de la Colonia, por la caducidad del procedimiento y falta de relevancia de la obra del arquitecto Sr. Bastida, el Ayuntamiento de Sukarrieta avanza en su compromiso por defender los valores del pueblo.

Junto a la Diputación Foral de Bizkaia y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.c de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, solicita al Gobierno Vasco que se declare como Espacio Cultural las Colonias. Se entiende por Espacio Cultural, "el constituido por lugares, actividades, creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del pueblo vasco".
Esta declaración permitirá valorar en su justa medida y dimensión las Colonias de Sukarrieta en su vertiente arquitectónica, con rigor técnico, lo que no condicionaría la protección al mantenimiento de las mismas, pero a su vez facilitaría el reconocimiento del papel de las Colonias en el pasado.

En este sentido, se solicita la reducción de la delimitación del ámbito a proteger, dejando excluida la parte posterior de la parcela, que corresponde al término municipal de Busturia, y la parte del terreno al sur de los jardines, en el término de Sukarrieta. Por ello, se solicita que la clasificación no se realice como Conjunto Monumental, sino como monumento (incluida la casa del guarda), dejando sin carga cultural el resto de la edificación existente.

En el documento presentado se analiza igualmente la situación de éste y otros elementos patrimoniales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Tal y como se incluye entre las alegaciones, es evidente que en la comarca de Busturialdea-Urdaibai, reserva de la Biosfera, los elementos patrimoniales más relevantes o bien no están adaptados a la actual Ley de Patrimonio Cultural o bien no están resueltos, como es el caso de la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe en Bermeo, el Asentamiento Romano de Forua, la Iglesia Santa María de Gernika-Lumo,o el Espacio Cultural de Busturia (Torre Madariaga, torre del reloj, Caserío Kanteurene y otros elementos), entre muchos otros. En este sentido, en el documento se subraya que a pesar de ello y de la carga de trabajo con la que cuenta el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, (existen expedientes incoados que aún no han sido cerrados, ni declarados ni adaptados, p.e, el Cementerio Municipal de Abadiño, incoado en 1980), las Colonias de Sukarrieta tienen la prioridad con la que otros elementos de mucho mayor interés no cuentan.

El Ayuntamiento de Sukarrieta vela por no hipotecar el desarrollo futuro del municipio y es conocedor del valor real de las Colonias Infantiles, como elemento dinamizador social, cultural y pedagógico del municipio. Con esta solicitud incide en que debe prevalecer el interés general, ya reforzado por estar ubicado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Comprometido con salvaguardar los elementos de interés y el patrimonio histórico-cultural de la localidad, el Ayuntamiento de Sukarrieta apuesta por seguir defendiendo la legalidad, por garantizar la conservación de estos espacios y por mejorar las infraestructuras socio-culturales del pueblo.

Comentarios